Vilkår for tilmelding til Syndicate ApS’ kurser og for medlemskab af Facilitator Forum

Vores kurser og uddannelser

Vi udbyder som standard tre forskellige typer kurser og uddannelser:

On-demand kurser. Disse kurser er video-optagede kurser, der tilgås via et link, vi sender til deltageren. Et on-demand kursus kan frit tilgås af den pågældende deltager, så længe vi udbyder det.

Online live kurser. Disse kurser afholdes online live på det angivne tidspunkt og kan typisk ikke tilgås efterfølgende.

Fysiske kurser og uddannelser. Disse kurser og uddannelser afholdes på det angivne kursussted og -tidspunkt og kan typisk ikke tilgås online.

Derudover udbyder vi også virksomhedskurser og -uddannelser, hvor forløbene skræddersyes til den enkelte virksomhed – og kan afholdes hos virksomheden eller online fra vores professionelle tv-studie.

Priser og Betaling

Alle priser på vores kurser er opgivet eksklusive moms.

Priserne inkluderer forplejning i løbet af undervisningen på vores fysiske kurser og uddannelser. Eventuel overnatning og øvrig forplejning i forbindelse med vores kurser og uddannelser er deltagerne – uanset varighed – selv ansvarlige for at arrangere og betale.

Kurset betales enten ved tilmelding med kort eller via faktura, som sendes til den person, der er angivet under betalingsinformation. Betalingsfrist på on-demand kurser er 8 dage og på øvrige kurser normalt 30 dage fra fakturadato, dog senest dagen før et kursus afholdes. Ved forsinket betaling beregnes renter på 1% pr. måned, indtil betaling sker.

Hvis betaling ikke er modtaget inden et kursus afholdes, forbeholder vi os ret til at udelukke den eller de tilmeldte personer fra deltagelse i det pågældende kursus. For on-demand kurser på vores website, sendes linket til at tilgå kurset, først når betaling er modtaget.

Vi forbeholder os ret til at annullere en tilmelding til et kursus, hvis betaling ikke sker rettidigt.

Afmelding

Der kan ikke ske afmelding fra vores on-demand kurser. For disse kurser gælder vores tilfredshedsgaranti, jfr. nedenfor.

Du kan afmelde dig fra vores andre kurser uden omkostninger indtil 8 uger før første kursusdag. Senere afmelding kan ske indtil 4 uger før første kursusdag mod betaling af 50% af kursusgebyret. Hvis afmelding sker mindre end 4 uger før første kursusdag, betales fuld pris. Skræddersyede virksomhedskurser og -uddannelser kan dog altid afmeldes uden omkostninger indtil 4 uger før første kursusdag.

Framelding foregår pr. mail til info@syndicate.dk

Tilfredshedsgaranti

På vores on-demand kurser (men ikke på online live kurser eller fysiske kurser og uddannelser) tilbyder vi en tilfredshedsgaranti. Det betyder, at du senest 14 dage efter du har betalt for et on-demand kursus kan skrive til os på info@syndicate.dk og bede om at få pengene tilbage. I mailen skal du forklare, hvorfor du er utilfreds og give os dine kontaktoplysninger, så vi eventuelt kan kontakte dig og få uddybende information. På denne måde har vi mulighed for at forbedre os fremover. For on-demand kurser, som afsluttes med certificering, kan tilfredshedsgarantien kun udøves, inden du påbegynder certificeringen.

Kursusændringer

Vi udvikler løbende vores kurser, og der kan derfor forekomme ændringer i kursusbeskrivelserne eller underviser. Disse vil fremgå af syndicate.dk.

Vi forbeholder os endvidere ret til at ændre tidspunkt og kursussted samt ret til at aflyse et planlagt kursus. Alle tilmeldte deltagere får direkte besked om sådanne ændringer.

Hvis vi aflyser et kursus, får deltageren så vidt muligt besked herom i god tid før første kursusdag. Aflyser vi et kursus, refunderer vi naturligvis det betalte kursusgebyr fuldt ud.

Ændrer vi kursussted eller -tidspunkt, og er deltageren ikke i stand til at deltage i kurset som følge heraf, får deltageren tilbud om deltagelse i et andet kursus af samme værdi. Deltageren kan herudover benytte sig af sin ret til afmelding fra det ændrede kursus under betingelserne angivet i afsnittet “Afmelding”.

Uanset årsagen til en aflysning eller ændring af et kursus er Syndicate ApS uden ansvar for deltagernes eventuelle udgifter til rejser, hotel mv. i forbindelse med et aflyst eller ændret kursus.

Medlemskab af Facilitator Forum

Medlemskab af Syndicate ApS Facilitator Forum gælder for et år fra købsdato og giver ret til deltagelse i events mv. som beskrevet på syndicate.dk/facilitator-forum. Medlemskabet kan ikke bringes til ophør i løbet af den periode, der er betalt for.

Vi forbeholder os ret til at udelukke tilmeldte personer fra deltagelse i Facilitator Forum, hvis betaling ikke modtages rettidigt.

Persondata

Syndicate ApS behandler de personoplysninger, som vi får i forbindelse med en tilmelding til et af vores kurser, og som er nødvendige for at vi kan administrere tilmeldingen. Det drejer sig typisk om oplysninger om deltagerens kontaktinformationer, arbejdsgiver, stillingsbetegnelse og betalingsoplysninger. For kurser via vores website behandler vi også oplysninger om deltagerens IP-adresse.

Vi bruger de pågældende oplysninger til administration af tilmeldingen og eventuel opfølgning individuelt eller i netværksgrupper samt til evaluering efter kursets afholdelse. Nogle oplysninger, som f.eks. navn og email-adresse, inkluderes på deltagerlister og i fælles fora, som deles med andre deltagere.

Vores behandling af personoplysninger baserer sig på følgende bestemmelser i databeskyttelsesforordningen (GDPR): deltagerens samtykke, jfr. GDPR artikel 6, 1. (a); GDPR artikel 6, 1. (b), idet behandlingen er nødvendig for opfyldelse af en kontrakt, og på GDPR artikel 6 1. (f), idet vi har en legitim interesse i at kunne arrangere og administrere vores kurser.

Når oplysningerne ikke længere er nødvendige til de nævnte formål, sletter vi dem, medmindre vi er forpligtet i h.t. dansk ret til at opbevare dem i længere tid.

Vi videregiver oplysningerne til de personer og firmaer, som vi samarbejder med i forbindelse med gennem-førelsen af vores kurser m.v., og til tredjeparter som behandler oplysningerne på vores vegne, og som vi derfor har en databehandleraftale med. I visse tilfælde kan vi også være forpligtet til at udlevere oplysningerne til offentlige myndigheder.

Hvis oplysningerne videregives til tredjeparter uden for EU, sørger vi for, at dette sker i h.t. GDPR-reglerne, herunder ved brug af EU Kommissionens standardvilkår for overførsler af persondata til tredjelande.

Priser

Alle priser på Syndicate er opgivet i danske kroner og er inklusive alle skatter og afgifter men eksklusive moms. Betalingsgebyr afregnes efter PBS’ tilladte satser for den pågældende korttype og er inkluderet i priserne.

Betaling

Efter afholdt kursus sender vi en faktura til den person der er angivet under betalingsinformation ved tilmeldingen.

Framelding (fortrydelsesret)

Framelding > 3 uger før første kursusdag: Der betales ikke for kurset.
Framelding 2-3 uger før første kursusdag: Der betales 50% af kursusgebyret.
Framelding < 2 uger før første kursusdag: Tilmeldingen er bindende og der betales fuld pris.

Framelding foregår pr. mail til info@syndicate.dk

Kursusændring

Vi udvikler løbende vores kurser, og der kan derfor forekomme ændringer i kursusbeskrivelserne. Eventuelle ændringer bliver offentliggjort og opdateret på syndicate.dk. Vi forbeholder os ret til at ændre tid, kursussted, pris, underviser og indhold samt ret til at aflyse et kursus, såfremt deltagerantallet bliver mindre end forudsat. Ved aflysning eller væsentlige ændringer får den enkelte deltager besked direkte til den e-mailadresse, der er opgivet ved tilmelding.

Forplejning

Ved vores åbne kurser er frokost, kaffe og forfriskninger inkluderet i kursusprisen (gælder dog ikke ved online kurser).

Håndtering af personoplysninger

Vi distribuerer ikke persondata herunder ved, men ikke begrænset til, indirekte/direkte salg, videregivelse, udlejning og/eller overdragelse. Data opbevares kun til brug for det givne salg og jf. årsregnskabsloven, og enhver bruger kan rette kontakt og få agtindsigt i det registrerede. Din e-mail vil alene blive anvendt i overensstemmelse med Markedsføringslovens § 6 litra a (og vi bestræber os på kun at sende et minimum vedr. det pågældende salg).

Brug af teknologi

Syndicate anvender cookies til løbende at overvåge aktiviteter på websitet, herunder al kommunikation, som løbende bliver læst og logget. Der anvendes også cookies på hjemmesiden med det formål at kunne give dig en bedre oplevelse. Ved accept giver du samtykke til Syndicate U's brug af sådan teknologi.

Samtykke til behandling af øvrige oplysninger

Som bruger giver du samtykke til, at Syndicate må behandle øvrige oplysninger, herunder kundenummer, brugernavn, password, IP-adresse, login, logintidspunkter (år-måned-dagtime-minut) samt øvrige interaktioner med Syndicates server, herunder kopiering af tekster og billeder, loginfrekvenser. Oplysningerne videregives ikke til tredjemand.

Samtykke til markedsføring pr. e-mail

Som bruger giver du endvidere samtykke til, at Syndicate må fremsende e-mails, herunder markedsføring af egne eller tredjemands produkter eller ydelser.